ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εκτύπωση
PDF

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος


1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).


2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση του αντιγράφου. Στους Έλληνες της αλλοδαπής ή τους αλλοδαπούς ζητείται το διαβατήριο προς επικύρωση του αντιγράφου. Επίσης, στους υπηκόους τρίτων χωρών ζητούνται και τα πιστοποιητικά σχετικά με την άδεια διαμονής.


3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις εργοδότη για την ασφάλιση.


4. Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).


5. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών* και δήλωση προτίμησης (έντυπο Σ9) διατάξεων συνταξιοδότησης, για το μόνιμο προσωπικό ασφαλιστικών οργανισμών ή ΝΠΔΔ.


6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.


7. Εάν υπάρχει σύζυγος που δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται, ζητείται επικυρωμένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου* ή πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη.


8. Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα για τα οποία δεν λαμβάνει προσαύξηση ο/η άλλος σύζυγος (εάν είναι συνταξιούχος), ζητείται επικυρωμένο αντίγραφο αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης* ή αστυνομικής ταυτότητας. Για τα ενήλικα τέκνα, για τα οποία δεν λαμβάνει προσαύξηση ο/η άλλος σύζυγος (εάν είναι συνταξιούχος), που σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ζητείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών* και η απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιούχου συζύγου*.


9. Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, με ανικανότητα που επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου έτους (εφόσον σπούδαζαν) ή του 25 έτους (εάν πρόκειται για νευρο-ψυχιατρική πάθηση), αναζητείται σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Ιδρύματος*.


10. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή ανάπηρος σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, αναζητείται σχετική γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Ιδρύματος*.


11. Εάν κατά την τελευταία δεκαετία ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ζητείται η σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ.


12. Εάν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, ζητείται αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης*.


13. Εάν ο ασφαλισμένος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ζητείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3446/10.3.2006.


14. Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, ζητείται το πιστοποιητικό τύπου Α*. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, αναζητείται η σχετική απόφαση αναγνώρισης*.


15. Φωτοτυπία της σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ.


16. Εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί από εκπρόσωπο του ασφαλισμένου, ζητείται επικυρωμένη φωτοτυπία εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου.


* Τα δικαιολογητικά με τον αστερίσκο αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες (εκτός από τα πιστοποιητικά σπουδών σε σχολές του εξωτερικού και τις αποφάσεις συνταξιοδότησης από φορείς που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Σημαντικές ειδήσεις

Αποφάσεις - Νόμοι

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας