ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εκτύπωση
PDF

 

'Εναρξης Ατομικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και θεωρησή του απο τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.
 • Εγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ( ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κτλ.) ή απαλλαγή απο αυτό ή απογραφικό δελτίο, για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.
 • Εγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.).
 • Πτυχίο / 'Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ).
 • 'Αδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος ....), εφ' όσον απαιτείται.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.
 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.
 • Yπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων απο παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα. ( <= 10 ημερολ. ημερ.).
 • Αυτοψία χώρου ( έδρας ),απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Φ.Τ.Μ. (*) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσίας.
 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων και Βιβλίων ).
 • Θεώρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή αγορών ή ημερολογίων και των στοιχείων.
 • Βιβλιάριο Υγείας ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για ορισμένα επαγγέλματα ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).

(*)Φορολογική Ταμειακή Μηχανή


 

'Εναρξης Εταιρικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας.
 • Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας.
 • Πληρωμή 1% επί του κεφαλαίου ίδρυσης , στη Δ.Ο.Υ.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Νομικών.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων.
 • Θεώρηση του καταστατικού απο το αντίστοιχο Επιμελητήριο.
 • Κατάθεση του εν λόγω καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνησίων αντιγράφων.
 • Μέσα σε 1 (ένα) μήνα το αργότερο, δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ3 ) , σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).
 • Θεώρηση Βιβλίων ή Ημερολογίων και στοιχείων της εταιρίας.

 

'Εναρξης Υποκαταστήματος / Εκθεσιακού χώρου

 • Μισθωτήριο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος ( θεωρημένο απο Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη) ή αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου για τον εκθεσιακό χώρο.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα ταμείου ( ΤΕΒΕ , ΤΑΕ , κτλ. ).
 • Ταμειακή ενημερότητα επιμελητηρίου.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α.
 • Δήλωση μεταβολών.
 • Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος.
 • Σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίου υποκαταστήματος.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση στο σημείωμα θεώρησης.
 • Γνωστοποίηση πιθανής χρήσης ειδικών στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος.
 • Σφράγιση και αρίθμηση των στοιχείων / βιβλίου υποκαταστήματος πρός θεώρηση

 

'Εναρξη Κοινωνίας Κληρονόμων Αστικού Δικαίου

 • Σύσταση κοινωνίας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Προθεσμία έναρξης ένας μήνας.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.
 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.
 • Εγγραφή των κληρονόμων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3), σχέσεων φορολογούμενου (Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8).

 

'Εναρξη Κοινοπραξιών

 • Σύσταση κοινοπραξίας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. που αφορά το έργο.
 • Μισθωτήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. του.
 • Ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3), σχέσεων φορολογούμενου (Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8).

 

'Εναρξη Αστικών Εταιριών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 • Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο.
 • Μισθωτήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. του.
 • Απαλλακτικό από το ΤΕΒΕ.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3) και σχέσεων φορολογούμενου (Μ7).

 

'Εναρξης Φυσικού Προσώπου Αλλοδαπού

 • Μισθωτήριο θεωρημένο απο Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός/η που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ.
 • Εγγραφή στο αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα ( ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κ.λ.π.).
 • Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κ.λ.π.).
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Επίσημη μετάφραση διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία πράσινης κάρτας για κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πιστοποιητικό φορολογικης κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκης Ένωσης.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1) πλήρως συμπληρωμένα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Σημαντικές ειδήσεις

Αποφάσεις - Νόμοι

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας