ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Εκτύπωση
PDF

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

3) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης Αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε δύο (2) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20)

4) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. ένα μήνα και 20 ημέρες από την προθεσμία που ορίζει το όργανο που αποφάσισε την Αύξηση (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20).

5) Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό Προσάρτημα Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως), έκθεση Δ.Σ. για έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης καθώς και έκθεση ελεγκτών, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα τις εγκρίνει.

 

Εγκριση Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας

α) Καταστατικό της υπό ίδρυση εταιρείας

β) Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1 ‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού. ( καταβάλλεται στον λογαριασμό 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002)

γ) Ανακοίνωση περίληψης καταστατικού εις εξαπλούν.

δ) Βεβαίωση επιμελητηρίου για την επωνυμία της εταιρείας.

 

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας διέπεται και από άλλους νόμους συνυποβάλλονται και τα προβλεπόμενα από κάθε νόμο δικαιολογητικά

(οι ιατρικές χρειάζονται βεβαίωση ιατρικού συλλόγου, οι ΕΠΕΥ άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς κ.τ.λ.)

 

Μετά την έγκριση της σύστασης η ενδιαφερόμενη εταιρεία παραλαμβάνει τέσσερις υπογεγραμμένες ανακοινώσεις εκ των οποίων η μία είναι για το αρχείο της ενώ τις υπόλοιπες τρεις πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών στην αρμόδια Φ.Α.Ε για θεώρηση όπου πρέπει να καταβάλει: α) Τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του κεφαλαίου και β) Παράβολο καταβολής των τελών δημοσίευσης της ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 510 ευρώ (ήτοι 440 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531).

 

Ένα αντίγραφο της ανακοίνωσης θα παραμένει στην Φ.Α.Ε και τα υπόλοιπα δύο θα παραλαμβάνει εκπρόσωπος της εταιρείας. Το ένα αντίγραφο μαζί με το διπλότυπο είσπραξης των ανωτέρω τελών δημοσίευσης θα κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ και το άλλο μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης του Εθνικού Τυπογραφείου θα προσκομίζεται στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο μητρώο Α.Ε . Εφόσον αυτό δεν προσκομισθεί εμπρόθεσμα η εποπτεύουσα υπηρεσία κινεί την διαδικασία διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο Α.Ε.

 

Εγκριση ιδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του υποκαταστήματος.

β) Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της

γ) Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της εταιρείας στην Ελλάδα που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δεν διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της.

ε) Βεβαίωση για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της.

στ) Βεβαίωση για το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

ζ) Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο.

η) Γραμμάτιο είσπραξης για δημοσίευση της ανακοίνωσης έγκρισης στο Φ.Ε.Κ., συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531, για τις Α.Ε & Ε.Π.Ε

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα

 

Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις Ε.Π.Ε οι δε αντιπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για υπηκόους της Ε.Ε.

 

Λύση Εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας για απόφαση λύσης και ορισμό εκκαθαριστών.

β) Γραμμάτιο είσπραξης για δημοσίευση της ανακοίνωσης εκκαθαριστών στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

γ) Υποβολή από τους εκκαθαριστές ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης με παράβολο δημοσίευσής του στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 510 ευρώ, ήτοι 440 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

δ) Μετά την λήξη της εκκαθάρισης υποβολή από τους εκκαθαριστές ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης με παράβολο δημοσίευσής του στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 510 ευρώ, ήτοι 440 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531, και πρακτικό Γ.Σ. της εταιρείας που τον εγκρίνει και αποφασίζει τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης και τη διαγραφή από το ΜΑΕ.

ε) Σε περίπτωση που η εκκαθάριση διαρκέσει πλέον του έτους οι εκκαθαριστές υποβάλουν ενδιάμεσους ισολογισμούς κατά έτος με σχετικό παράβολο δημοσίευσής τους στο ΦΕΚ καθώς και πρακτικό Γ.Σ με έκθεση των εκκαθαριστών στην οποία αναγράφονται τα αίτια μη ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.

 

Τροποποιήσεις καταστατικού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας με το οποίο αποφασίζεται η ζητούμενη τροποποίηση.

β) Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλισης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη.

γ) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της ανακοίνωσης τροποποίησης στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531..

δ) Εφημερίδες (πολιτική οικονομική ΦΕΚ τοπική) στις οποίες καταχωρήθηκε η πρόσκληση των μετόχων στην Γ.Σ. (μερίμνει της εταιρείας) και εφόσον δεν παρίσταται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ε) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αποδεικτικό καταβολής εισφοράς υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού 1‰ επί του ποσού της αύξησης. ( Καταβάλετε στο λογαριασμό 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας.). Εντός δέκα πέντε ημερών από την έγκριση της αύξησης η εταιρεία πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Φ.Α.Ε. αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης όπου και θα καταβάλλει τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αύξησης. Σε περίπτωση αύξησης του Μ.Κ. με εισφορά σε είδος απαιτείται εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.

στ) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας που θα περιλαμβάνει την ζητούμενη τροποποίηση κατάλληλα επικυρωμένο.

ζ) Βεβαίωση επιμελητηρίου σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας.

 

Καταχώρηση πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας περί εκλογής Δ.Σ και πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους μόνον πρακτικό Δ.Σ

β) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης του Δ.Σ στο Φ.Ε.Κ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

 

Καταχώρηση Πρακτικού Πιστοποίησης μετοχικού κεφαλαίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πρακτικό του Δ.Σ της εταιρείας περί πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

 

Καταχώρηση Ισολογισμού

α) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εις τριπλούν. (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων, προσάρτημα, έκθεση ΔΣ, έκθεση ελεγκτών, εφημερίδες-πολιτική, οικονομική & τοπική-με τις δημοσιεύσεις του ισολογισμού.)

β) Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Έκθεση Ελεγκτών

δ) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ., αξίας συνολικού ποσού 510 ευρώ, ήτοι 440 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

ε) Εφημερίδες (πολιτική, οικονομική, τοπική)

 

Λογιστική κατάσταση για διανομή προμερίσματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α. 20 ημέρες πριν, τη δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα με μέριμνα της εταιρείας & ΦΕΚ.

β. Παράβολο για δημοσίευση στο ΦΕΚ 510 Ευρώ ήτοι 410 Ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 σύν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 σύν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531 .

 

Καταχώρηση Ελεγκτών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Πρακτικό Γ.Σ της εταιρείας περί εκλογής ελεγκτών.

β) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

 

Εγκριση συγχώνευσης ή διάσπασης Α.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Υποβάλλονται από κάθε εμπλεκόμενη εταιρεία ξεχωριστά.

α) Απόφαση των αρμόδιων οργάνων των εταιρειών που αποφασίζουν την συγχώνευση ή τη διάσπαση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τις διατάξεις καθώς και τον ισολογισμό βάσει των οποίων θα συντελεσθεί η συγχώνευση ή η διάσπαση.

β) Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης.

γ) Εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας ή των εταιρειών από Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Σε περίπτωση μετασχηματισμού με τον Ν. 2166/93 η εκτίμηση της απορροφούμενης μπορεί να γίνει και από ορκωτό ελεγκτή ή τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

δ) Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ αξίας συνολικού ποσού 272 ευρώ, ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

ε) Δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του σχεδίου σύμβασης (ολοκλήρωση των διαδικασιών θεωρείται η δημοσίευση του ΣΣΣ στο ΦΕΚ) πρακτικό Γ.Σ των συγχωνευόμενων ή διασπόμενων εταιρειών για έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης μαζί με την σχετική σύμβαση που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

στ) Ημερήσια οικονομική εφημερίδα στην οποία δημοσιεύθηκε περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης (ως άρθρο 70 §1 του Κ.Ν. 2190/20).

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν προβλήθηκαν οι κατά το άρθρο 70 παρ. 2 του Ν. 2190/20 αντιρρήσεις ή ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν.

η) Το ΦΕΚ Δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης.

Σε περίπτωση συγχώνευσης με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/72 και 2166/93 υπάρχει απαλλαγή από τα προαναφερόμενα παράβολα δημοσίευσης.

 

Τα ανωτέρα δικαιολογητικά υποβάλλονται επιπλέον και :

Α) Στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής η οποία εκδίδει την απόφαση της συγχώνευσης όταν έστω και μία από τις συγχωνευμένες εταιρείες εποπτεύονται από άλλη Νομαρχία της Περιφέρειας.

Β) Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία και εκδίδει την απόφαση συγχώνευσης όταν έστω και μία από τις συγχωνευμένες εταιρείες εποπτεύεται από Νομαρχία άλλης περιφέρειας της χώρας

 

Μετατροπή Ε.Π.Ε., ΕΕ, ΟΕ, Ατομικής Επιχείρησης σε Α.Ε.

Διαδικασία Μετατροπής :

1) Λαμβάνεται απόφαση από την συνέλευση των εταιρειών για μετατροπή καθορίζοντας τις διατάξεις και τον ισολογισμό βάσει των οποίων θα γίνει ο μετασχηματισμός.

2) Εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας από Επιτροπή του άρθρου 9. Σε περίπτωση μετασχηματισμού με τον Ν. 2166/93 η εκτίμηση μπορεί να γίνει και από ορκωτό ελεγκτή ή τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

3) Έγκριση της μετατροπής από την Συνέλευση των εταιρειών που περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της υπο ίδρυσης Α.Ε. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία του Τομέα της έδρας της Α.Ε.

Σημείωση : Προϋπόθεση για την μετατροπή με βάση το Ν.2166/93 είναι η εταιρεία να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας και να έχει συντάξει ένα τουλάχιστον ισολογισμό 12μήνου.

Εάν η μετατροπή γίνει με βάση τον Ν. 2190/20 , να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται όταν η μετατροπή γίνει με βάση το Ν.Δ. 1297/72.

 

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Αίτηση

β) Ισολογισμός μετασχηματισμού εάν πρόκειται για μετατροπή οποιασδήποτε εταιρείας σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε

 

Εγκριση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Α.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α) Αίτηση για παροχή της έγκρισης και συγχρόνως για σύσταση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20

β) Έκθεση της ανωτέρω επιτροπής

γ) Παράβολο 272 Ευρώ ήτοι 235 ευρώ υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.

 

Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης η εταιρεία προσκομίζει στην εποπτεύουσα υπηρεσία πρακτικό Γ.Σ με το οποίο εγκρίνεται η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή όχι μεγαλύτερη από αυτήν που καθόρισε η επιτροπή.

 

Προθεσμίες Υποβολής Στοιχείων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Αίτηση ( μπορεί να σταλεί και με ΦΑΞ)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

3) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης Αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε δύο (2) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20)

4) Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. ένα μήνα και 20 ημέρες από την προθεσμία που ορίζει το όργανο που αποφάσισε την Αύξηση (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20).

5) Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό Προσάρτημα Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως), έκθεση Δ.Σ. για έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης καθώς και έκθεση ελεγκτών, είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα τις εγκρίνει.

 

Συνήθεις Ερωτήσεις

1) Ποιο είναι το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου για σύσταση Α.Ε. ;

Τουλάχιστον 60.000

 

2) Ποιο είναι το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου που απαιτείται για σύσταση Α.Ε. από μετατροπή ;

α) Όταν η μετατροπή είναι βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93 και του Ν.Δ. 1297/72 το απαιτούμενο Μετοχικό κεφάλαιο για σύσταση Α.Ε. είναι τουλάχιστον 300.000

β) Όταν η μετατροπή είναι βάσει των διατάξεων του Κ.Ν 2190/20 το απαιτούμενο Μετοχικό Κεφάλαιο για σύσταση Α.Ε. είναι τουλάχιστον 60.000

 

 

3) Ποιες είναι οι εφημερίδες όπου μπορούν να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ : Εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης (Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως ) ανά 6μηνο , για τις εφημερίδες που έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς.

ΤΟΠΙΚΕΣ : Εκδίδεται απόφαση του Υπ.Τύπου (Τηλ.210-3696048)

 

ΑΜΟΙΒΕΣ   ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 

1.Καθορίζουμε τα ελάχιστα όρια της αμοιβής για τον καθένα από τους Ελεγκτές των Ανωνύμων Εταιρειών, ως εξής:

--ποσοστό 0,40  επί του κύκλου εργασιών και μέχρι το ποσό των 586.940

--ποσοστό 0,30  επί του κύκλου εργασιών και για το ποσό από 586.941 μέχρι 880.410

--ποσοστό 0,25  επί του κύκλου εργασιών για το ποσό από 880.411 μέχρι 1.760.821

--ποσοστό 0,20  επί του κύκλου εργασιών για το ποσό πέραν των 1.760.822

2.Η αμοιβή για τον καθένα από τους ελεγκτές δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσού των 147,00 ευρω

3.Η υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας παρακράτηση επί της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%).

4.Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας το οριζόμενο στην παρ. 3 της παρούσης, ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης σε ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του Ο.Ε.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο παραστατικό της οποίας μνημονεύονται εκτός του ποσού, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας και τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του Ο.Ε.Ε. γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση, μηνός.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Σημαντικές ειδήσεις

Αποφάσεις - Νόμοι

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας